/Files/images/Директор школы.jpg

Никольская ООШ І -ІІІ ступеней - это школа со своими устоявшимися традициями, новыми формами работы. Учебное заведение оснащено новым оборудованием, электронной и компьютерной техники, что позволяет нашим ребятам уже с 2-го класса работать на компьютерах.

Использование на уроках в начальной школе современной образовательной среды позволяет успешно формировать ключевые компоненты: компетентность в решении проблем, информационную и коммуникативную компетентность, развивать грамотность чтения, языковую, математическую и естественно-научную грамотность, понятийное мышление, позволяет научиться самостоятельно решать проблемы, формирует умение учиться в течение всей жизни.

Использование нового дидактического материала позволяет ученикам самостоятельно или в группах успешно осваивать начала математики, а учителя получают возможность дифференцировать и активизировать процесс обучения.

Теперь задачи стоящие перед педколлективом становятся шире и конкретнее, но сущности своей не меняют: совершенствование содержания образования путем внедрения новых технологий обучения, создание творческой образовательной среды для самореализации личности ребенка.

Мы стараемся воспитать наших учеников образованными, уверенными в себе людьми, с чувством собственного достоинства, чувством уважения к окружающим их людям и миру.

Великий педагог Сухомлинский В.А. говорил: «Школа – это колыбель народа. И чем больше народ проявляет заботу о школе, тем блистательнее будущее этого народа».

Давайте вместе думать о будущем!

Планування роботи директора школи

У законі України "Про загальну середню освіту"визначено, що одним з учасників навчально - виховного процесує керівник загальноосвітнього навчального закладу. У статті 39 пункт 1 зазначається дещо інша назва посади керівника ЗНЗ: "Керівництво ЗНЗ здійснює директор", що підтверджено також пунктом57 Положення про загальноосвітній навчальний заклад і Переліком посад педагогічних та науково - педагогічних працівників, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.000р. № 963.

Керівник - це менеджер, який організує, координує діяльність людей для досягнення професійних успіхів, результатів. Сучасний характер суспільного розвитку висуває до керівника більш значущі вимоги. Всі нові тенденції громадського життя зробили його роботу незрівняно більш складною і відповідальною. Підвищилися і вимоги,запропоновані до цієї посади.

Згідно з нормативними документами висуваються завдання управлінської діяльності, які повинен вирішувати директор школи:

 • організація та керівництво навчальним процесом;
 • організація та удосконалення метоичного забезпечення навчального процесу;
 • підбір та розстановка педагогічних кадрів та допоміжного персоналу, відповідність за рівень їх кваліфікації;
 • розробка та затвердження навчальних програм та навчальних планів;
 • матеріально - технічне забезпечення та оснащеннянавчального процесу;
 • створення у закладі необхідних умов дляроботи підрозділів громадського харчування та медичних закладів, контроль за їх роботою з метою охорони та укріплення здоров'я учнів та працівників закладу;
 • сприяння діяльності педагогічних колективів та методичних об'єднань ;
 • керівництво діяльністю дитячих та молодіжних суспільних організацій.

Рішення вище означених завдань потребує від керівника навчального закладу наступних професійних якостей:

 • Управлінська компетентність;
 • досвід педагогічної роботи в школі;
 • широкий кругозір;
 • Знання психології та педагогіки;
 • організаторські здібності;

Обізнаність

 • з наказами та інструкціями Міністерства освіти України;

Уміння

 • виділяти головні прорблеми та концентрувати зусилля колективу на їх розв'язання;
 • заохочувати педагогів опановувати мистецтво навчання і виховання, передовий педагогічний досвід;
 • створювати доброзичливий психологічний клімат у педагогічному і учнівському колективах;

ДОСКОНАЛЕ ВОЛОДІННЯ

 • мистецтвом управління і керівництва

Керівник сучасного освітнього закладу - центральна фігура всього освітнього процесу. Він повинен уміти розв'язувати різноманітні управлінські проблеми, уміти не тільки керувати освітнім закладом з уставленими традиціями та укладом, але і перевести його на якісно новий рівень, що потребує спеціальних знаньтеорії та практики управління, певних особистісних якостей. Дуже важливі особистісні якості керівника навчального закладу, які забезпечують мотиваційне управління. Керівник освітнього закладу - це не тільки посада, але і професія.

Творчий підхід до керівництва школою передбачає, у першу чергу, уміння керівника знайти, виділити з безлічі справ і питань головне, найважливіше і найпотрібніше на доному етапі, своєчасно визначити, в чому сила і слабкість того чи іншого явища, сконцентрувати увагу колективуі вжити ефективних заходів з тим, щоб розвиток кращому.

Цьому сприяє чітко спланована діяльність керівника. Основний документ, яким керується вчительпри плануванні своєї роботи, це річний план роботи закладу який є результатомроботи усього колективу.

Діяльність школи має певну циклічність і повторюваність. Ті самі за формою заходи повторюються з певною періодичністю протягом навчального року. Але зміст цих заходів істотно різниться. Зазначені заходи фіксуються в основному документі, розрорблюваному директором школи - циклограмі роботи школи.

Кол-во просмотров: 133

Комментарии