/Files/images/UG4hHccLCG4.jpg

Виховна проблема школи:

"Формування здорової конкурентноздібної творчої особистості, яка спроможна до самовизначення, самореалізації та самовдосконалення."

Постановка проблеми

У сучасних умовах розвитку суспільства якісно по-новому розглядається проблема розвитку і використання людського потенціалу. Постають більш високі вимоги до самостійності, ініціативи та конкурентоздатності особистості. Значно посилився вплив людського фактора на різні сторони сучасної дійсності. Народжується нове бачення можливостей і суті людства в цілому, формується новий погляд на людську природу як цілісну, єдину, складну систему. А коли змінюється філософія людини, тоді змінюється й філософія освіти, особистісного розвитку, теоретичні подання про те, як допомогти людині стати тим, ким вона може й ким їй варто бути . Сьогодні освіченість розглядається не як володіння великою кількістю знань і професійних навичок, а як розвиненість різноманітних здібностей особистості. Нові підходи до організації навчального процесу в сучасній школі мають забезпечити умови розвитку і самореалізації кожної особистості, її самоствердження, самовираз, саморозвиток. Пріоритетність цих напрямів визначено в Національній доктрині розвитку освіти України.

Актуальність теми.

Швидкість змін, що відбуваються у суспільстві, поява нових технологій, зміни вимог до характеру трудових відносин і підготовки працівників ведуть до того, що сьогодні реально соціально захищеною може бути лише добре освічена людина, яка здатна швидко перебудовувати напрями і зміст своєї діяльності.

Серед недоліків сучасної освіти назвемо такі:

1.Середня тривалість навчального дня учнів 9 – 11 класів сягає 14 – 16 годин.

2.Тільки 10% учнів можна вважати відносно здоровими, кожний третій має психологічні та нервові відхилення (за даними професора С.Р. Вершловського).

3.Провідним мотивом навчальної діяльності у 70% учнів є страх отримати погану оцінку, не скласти залік, виявити себе нездібним в очах товаришів, страх перед батьками, вчителями тощо.

Пізнавальний мотив та мотив самореалізації особистості відзначається тільки у 4% учнів.

Сьогодні обсяг освіти перевищує всі допустимі норми сприйняття учнем. Стандарти в оволодінні навчальним матеріалом повинні бути знижені в декілька разів. Криза освіти пов’язана з неможливістю повноцінного засвоєння учнем обсягу інформації, який весь час зростає. Світ розірваний в уяві учня на окремі закони, факти, концепції, цілісної картини при такому навчанні скласти не можна. Учень зобов’язаний вивчати та вважати важливим те, що він сам важливим для себе не визнає, а це, в свою чергу, не дозволяє учневі повноцінно сприймати та засвоювати матеріал. Цей внутрішній конфлікт виливається у невмотивовані протести, які і сам учень не завжди може пояснити. Таким чином керування навчальним процесом робить навчання учнів натаскуванням. Все це обумовлює зростання актуальності моделювання такої системи освіти, у якій чільну роль займали б не традиційна трансляція знань, умінь, цінностей, норм поводження, а створення умов для максимально можливого розвитку та самореалізації конкретної особистості

Стратегічна мета :розглянути шляхи формування і розвитку соціально зрілої та творчої здатної до самореалізації особистості через використання педагогічних технологій у навчально-виховному процесі загальноосвітнього закладу.

Вступ.

Леонардо да Вінчі, А. Суворов, А. Ейнштейн, Л. Толстой, Г. Гейне, С. Прокоф 'єв, П. Рішар, Б. Гейтс, М. Тайсон, А. Свиридова, безвісний пекар із сусідньої булочної і безліч відомих і невідомих імен, представників різних професій може продовжити цей список - список людей, які проявили творчий підхід у певному виді діяльності і свої здібності на якомусь…поприщі. Як правило, рідні і близькі, які схилилися над колискою дитини, уловлюючи її перші рухи і реакцію на навколишній світ, пророкують немовляті велике майбутнє. Фантазія батьків у даній сфері не має меж. Тут, плідно висуваються гіпотези з приводу того хто знаходиться перед ними. Швидше за все це майбутній великий (велика): учений; полководець; композитор; естрадний виконавець; спортсмен; фотомодель; підприємець; релігійний діяч і т.д. Але дані припущення залишаються тільки припущеннями, не більш того, тому поле реалізації особистості безмежне і передбачає дві крайності досягнутого людиною рівня самореалізації- це геніальність і бездарність, посередня і безпосередня особистість. Е.Берн думав, що кожна людина має свій життєвий сценарій, модель якого намічається в ранні дитячі роки. У відповідності зі своїм життєвим сценарієм люди грають у різні ігри, якими заповнена в основному все життя людства.

ІІ.Психолого-педагогічні основи самореалізації, саморозвитку особистості.

Самореалізація особистості

Глибокі соціально-політичні, духовні й економічні зрушення, що відбуваються в суверенній, демократичній Україні, потребують суттєвих змін у системі підготовки молоді, спроможної брати активну участь у будівництві сучасної держави. Це потребує виховання молодих людей, здатних спиратися на власні сили, власний розум і волю. Тому нові підходи до організації навчального процесу в сучасній школі мають забезпечити умови розвитку і самореалізації кожної особистості, її самоствердження, самовираз, саморозвиток. Пріоритетність цих напрямів визначено в Національній доктрині розвитку освіти України.

Спираючись на ці типології, на наше бачення спектру варіантів особистісного самоздійснення та на власне розуміння змісту досліджуваного процесу, ми пропонуємо таку класифікацію форм самореалізації особистості:

· Самореалізація – адаптація (процес об’єктивації сутнісних сил, провідною метою якого є максимальне пристосування до оточуючого середовища);

· Самореалізація –пізнання (діяльність з об’єктивації сутнісних сил, підпорядкована постійному розширенню та накопиченню знань про світ і про себе);

· Самореалізація –виконання (втілення особистісних сутнісних сил із виробництвом об’єктів за матеріальним чи ідеальним взірцем);

· Самореалізація –новаторство (форма особистісного самоздійснення, провідною метою якого виступає створення об’єкту, який раніше не існував);

  • Самореалізація – гра (форма самореалізації, єдиною метою якої є сам процес об’єктивації сутнісних сил)
Вложения
Кол-во просмотров: 104

Комментарии